Положення про молодіжну раду

ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжну громадську раду при міському голові

 

1. Молодіжна громадська рада при міському голові (далі – молодіжна громадська рада) є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії міської влади та молоді міста Вараша, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста.

2. У своїй діяльності молодіжна громадська рада керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України  і постановами Верховної  Ради України, рішеннями Вараської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Положення про молодіжну громадську раду схвалюється на її засіданні та затверджується розпорядженням міського голови.

Розроблення та затвердження змін до Положення про молодіжну громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

3. Основними завданнями молодіжної громадської ради є:

 - залучення молоді до участі у громадському житті міста Вараш шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді міста Вараша;
 - вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі міста;

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

-  підготовка для міського голови пропозицій щодо проведення консультації з громадськістю з питань молодіжної політики;

-  сприяння створенню необхідних умов для навчання молоді;

-  визначення та обґрунтування пріоритетних напрямків молодіжної політики;

-  розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямків молодіжної політики, експертизи ефективності та доцільності використання коштів, що виділяються на ці цілі;

-  здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів учнівського самоврядування міста;

-  вивчення та узагальнення стану роботи з молоддю в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, закладах і організаціях усіх форм власності;

- подання на розгляд міському голові та міської ради щорічної інформації про хід реалізації молодіжної політики в місті;

- інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

4. Молодіжна громадська рада з метою виконання покладних на неї завдань має право в установленому порядку:

- отримувати від виконавчих органів міської ради  інформацію, необхідну для своєї роботи;

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи молодіжної громадської ради;

- залучати до своєї роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних та міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати та проводити конференції, збори, засідання;

- вносити міському голові, постійним комісіям Вараської міської ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень міського голови, рішень Вараської міської ради та виконавчого комітету Вараської міської ради.  

- здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, котрі впливають на життя молоді міста, як місцевої ради, так і її виконавчих підрозділів і виконавчого комітету.

-  складати та вносити на розгляд виконавчого комітету Вараської міської ради, за згодою міського голови, проекти рішень виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції молодіжної громадської ради.

5. До складу молодіжної громадської ради можуть бути включені представники молоді із числа міських молодіжних та дитячих громадських організацій, учнів навчальних закладів та інших об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та активної молоді.

Склад молодіжної громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені суб’єктами подання.

Кількісний склад молодіжної громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 20 осіб.

Строк повноважень складу молодіжної громадської ради - два роки.

Членство в молодіжній громадській раді є індивідуальним.

6. За 30 днів до закінчення своїх повноважень молодіжна громадська рада із своїх членів утворює робочу групу для підготовки проведення установчих зборів із формування нового складу молодіжної громадської ради (далі - робоча група).

До складу робочої групи входять делеговані члени діючої молодіжної громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), та представники виконавчого комітету Вараської міської ради, які відповідальні здійснення молодіжної політики в місті.

Не пізніше ніж за 5 календарних днів до проведення установчих зборів робоча група оприлюднює повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,  порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад робочої групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до робочої групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу суб’єкту подання.

До заяви додаються:

-  рішення (наказ) про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу молодіжної громадської ради;

-  біографічна довідка делегованого представника;

-  відомості про адресу електронної пошти, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

-  невідповідність поданих документів вимогам цього положення;

-  невідповідність суб'єкту подання або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього положення;

-  недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- колегіальне рішення робочої групи про невідповідність кандидата для виконання статутних зобов’язань, у зв’язку з відсутністю необхідних особистих якостей і досягнень.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник робочої групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад молодіжної громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається міському голові.

7. Міський голова на підставі протоколу установчих зборів своїм розпорядженням затверджує склад молодіжної громадської ради.

7.1. Членство в молодіжній раді та її робочих органів припиняється на підставі рішення молодіжної  ради у разі:

- cистематичної відсутності члена молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин (два рази і більше).

-ліквідації юридичної особи, представника якого обрано до складу молодіжної ради.

-неможливості члена молодіжної ради брати участь у роботі молодіжної ради за станом здоров'я.

- колегіального рішення членів молодіжної ради(не менше 2/3 голосів) про невідповідність члена для виконання статутних зобов’язань, у зв’язку з відсутністю необхідних особистих якостей і досягнень

-подання членом молодіжної ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

7.2. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень молодіжної громадської ради чисельність членів громадської ради становить менше 2/3 від її загального складу, визначеного на установчих зборах, молодіжна громадська рада вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу молодіжної громадської ради.

7.3 Зміни в персональному складі молодіжної громадської ради затверджуються розпорядженням міського голови.

8. Молодіжну громадську раду очолює голова, який обирається на першому засіданні членами міської молодіжної громадської ради з їх числа строком на два роки.

Голова молодіжної громадської ради має першого заступника та двох заступників, які обираються з числа членів міської молодіжної громадської ради за його поданням.

У разі неможливості виконання головою своїх прямих зобов’язань, виконуючим обов’язки є перший заступник Голови молодіжної ради

Молодіжна громадська рада утворює комісії, які працюють зокрема з таких питань:

культури та дозвілля;

розвитку учнівського та студентського самоврядування;

фізичної культури та спорту;

охорони здоров’я та екології;

волонтерського руху;

інформації та зв’язків з громадськістю.

9. Голова молодіжної громадської ради:

- організовує діяльність міської молодіжної громадської ради;

- скликає та організовує підготовку засідання міської молодіжної громадської ради;

- підписує документи від імені міської молодіжної громадської ради;

- представляє міську молодіжну громадську раду у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

10. Молодіжна громадська рада проводить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи міської молодіжної громадської ради  є засідання (допустима є форма онлайн засідань), які проводяться в міру потреб, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання молодіжної громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

У засіданнях молодіжної громадської ради можуть брати участь керівники виконавчих органів міської ради.

Голова та члени молодіжної громадської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

11. Рішення молодіжної громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення молодіжної громадської ради мають рекомендаційний характер.

12. Забезпечення молодіжної громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов роботи ради та проведення її засідань здійснює міський голова.

Керуючий справами                                                            Б.Бірук

 

Розпорядження міського голови від 13.09.2018року №271-р додається