ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконавчому комітеті
Вараської міської ради

1. Громадська рада при виконавчому комітеті Вараської міської ради (далі — громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду.

Положення про громадську раду схвалюється на її засіданні та затверджується виконавчим комітетом Вараської міської ради.

Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вараської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

3. Основними завданнями громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

-здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню виконавчим комітетом Вараської міської ради громадської думки під час формування та реалізації державної політики в місті.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету Вараської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконавчому комітету Вараської міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконавчому комітету Вараськоїміської ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики в місті у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчого комітету;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє виконавчий комітет;

 5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом Вараської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Вараської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

 7) збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку адміністративно-територіальної одиниці;

 9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 5. Громадська рада має право:

 1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

 2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

 3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

 5) отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

6) рекомендувати міському голові включити представника громадської ради до виконавчого комітету Вараської міської ради.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений виконавчий комітет Вараської міської ради.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території міста.

Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради виконавчий комітетВараської міської ради не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна
група).

Якщо при виконавчому комітеті Вараськоїміської ради вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється виконавчим комітетом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи виконавчий комітет затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники виконавчого комітету Вараськоїміської ради.

Персональний склад ініціативної групи оприлюднює на офіційному веб-сайті Вараської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет Вараської міської ради в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів,  порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-       рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-       біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

-       копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-       інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

-       інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-       відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

-  невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього положення;

-  неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

-  невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього положення;

-  недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

-  відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

-  перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до виконавчого комітету Вараської міської ради.

Виконавчий комітет Вараської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Виконавчий комітет Вараської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни в персональному складі громадської ради затверджуються виконавчим комітетом Вараської міської ради.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

-  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

-  неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

-  подання членом громадської ради відповідної заяви;

-  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

-  смерті члена громадської ради.

11. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді (крім випадку скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради), інститут громадянського суспільства, який делегував даного члена в склад громадської ради, може подати іншу кандидатуру до складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства, зареєстрований після проведення установчих зборів громадської ради, через 6 місяців з часу державної реєстрації може звернутись до громадської ради про розгляд можливості включення свого представника до діючого складу громадської ради, якщо загальна кількість членів громадської ради після такого включення не перевищуватиме 35 осіб.

У випадку подання інститутом громадянського суспільства кандидатур на членство в громадській раді згідно абзаців 1-2 цього пункту, інститут громадянського суспільства подає до громадської ради пакет документів на делегованого представника згідно п.8. цього положення. Делегований представник інституту громадянського суспільства обирається до складу громадської ради, якщо на засіданні громадської ради за нього проголосувало більше половини від загальної, на момент голосування, кількості членів громадської ради.

Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням виконавчого комітету на підставі протоколу засідання громадської ради. Виконавчий комітет оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, виконавчий комітет вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу громадської ради.

12. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

-  коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

-  невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

-  прийняття відповідного рішення на її засіданні;

-  реорганізації або ліквідації виконавчого комітету Вараської міської ради.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом виконавчого комітету.

У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

13. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

14. Голова громадської ради:

-  організовує діяльність громадської ради;

-  організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

-  підписує документи від імені громадської ради;

-  представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

-  бере участь у засіданнях виконавчого комітету Вараської міської ради.

15. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник виконавчого комітету, який є членом громадської ради, але не має права голосу.

16. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вараської міської ради.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітетуВараськоїміської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

17. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

18. Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

19. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Вараськоїміської ради в рубриці "Громадська рада".

20. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Вараськоїміської ради.

21. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 17.05.2018 №88 "Про затвердження положення та складу громадської ради при виконавчому комітеті Вараської міської ради"