Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Вараш

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішень виконавчого комітету Вараської  міської ради від 15 квітня 2021 № 128 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Вараш» та від 26 квітня 2021 №134 «Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Вараш» виконавчий комітет Вараської міської ради повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Вараш щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Вараської міської ради.

34400, Рівненська обл., м.Вараш, майдан Незалежності, 1.

Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Воскобойник Ігор Сергійович – заступник міського голови, голова конкурсної комісії, тел.: (067) 38-24-134;

Жданюк Катерина Василівна – спеціаліст І категорії відділу майна комунальної власності міста виконавчого комітету, секретар конкурсної комісії, телефон: (03636) 3-12-01.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за бальною системою за такими критеріями:

Ціна послуги. Включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою.

Фінансова спроможність учасника конкурсу.

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

 Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, в якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

- юридичні особи –  повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсних пропозицій, для їх оцінювання:

а) засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи іншої уповноваженої особи учасника конкурсу;

б) засвідчену учасником конкурсу копію витягу з ЄДР, що містить повну інформацію за всім переліком доступних відомостей ЄДР, зокрема, підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері обслуговування будинків і територій/управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

в) довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, дійсна на час подання пропозиції;

г) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);

ґ) довідка учасника конкурсу про наявність матеріально-технічної бази та обладнання за формою, визначеною конкурсною документацією;

д) довідка учасника конкурсу про наявність працівників відповідної кваліфікації за формою, визначеною конкурсною документацією;

е) довідка учасника конкурсу про досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій) за формою, визначеною конкурсною документацією;

є) розрахунок розміру фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення оплати за надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, договірні зобов’язання, обов’язкові платежі тощо), щодо групи будинків, що входять до об’єкту конкурсу, на який учасник конкурсу подав конкурсну пропозицію, у розмірі 100% від нарахування протягом 1 місяця;

ж) проведені відповідно до чинного законодавства розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок об’єктів конкурсу окремо за формою, наведеною в додатку 8 до конкурсної документації (з врахуванням витрат на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньо-будинкових систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання та без врахування таких витрат).

Усі необхідні документи мають бути сформовані у справу у зазначеній вище послідовності!

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:

номер об’єкта конкурсу (в правому верхньому куті конверта);

адреса об’єкта конкурсу;

повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника конкурсу;

дата та час проведення конкурсу;

контактні дані (ПІБ контактної особи, телефон, e-mail) учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Внесення змін (доповнень) до конкурсної пропозиції здійснюється в такому ж порядку, як і подача конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції реєструються  секретарем конкурсної комісії (за його відсутності – іншою особою, уповноваженою здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу) в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу секретар конкурсної комісії або інша особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитися з 05 травня 2021 по 20 травня 2021 з 10.00 до 16.00 години.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це організатора конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до огляду.

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послугу з управління багатоквартирним будинком станом на 01.04.2021 року.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послугу з управління багатоквартирним будинком об’єктів конкурсу

 

3 843,5 тис.грн.

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру платти за послугу з управління багато квартирним будинком у разі перерви в їх наданні, ненадання або ненадання не в повному обсязі

       -

Обсяг заборгованості співвласників за послугу з управління багатоквартирним будинком у розрізі кожного будинку окремо наведено в додатку 11 до конкурсної документації.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу.

Місце подання: Виконавчий комітет Вараської міської ради – 34400,Рівненська обл., м.Вараш, майдан Незалежності,1 ,(ІІ-й поверх, каб.201).

Кінцевий строк подання:  до 17.00 год. 31 травня 2021 року.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце розкриття:  Виконавчий комітет Вараської міської ради – 34400, Рівненська обл., м.Вараш, майдан Незалежності, 1, І-й поверх (велика зала засідань).

Дата та час розкриття: ­­­­­­­­­­ ­­­­­­01 червня 2021 о 10:00 год.

Детальніше з конкурсною документацією можна ознайомитися за посиланням.